top_Projektledning.jpg

Projektledning

Många företag har ett stort behov av effektiv hantering
och implementering av både kvalitets- utvecklings och förändringsprojekt. Med lång erfarenhet av projektledning hjälper vi våra kunder dels där det finns behov av spetskompetens men även där våra kunders egna resurser inte räcker till. Tillsammans med er som kund lägger vi upp en projektplan där mål, delmål, samt tidpunkter för rapportering tydligt finns angivna. Resursplanering är en viktig del av projektplanen och det är viktigt att väga in detta redan från början. Med dokumenterad erfarenhet att driva projekt med hjälp av Six Sigma metodiken säkerställer vi effektiv projektledning genom användandet av
DMAIC-cykeln:

Define – kundens önskemål samt nuläget kartläggs
Measure – behövlig information samlas in
Analyze – insamlad information analyseras med avsikt
att hitta lösningar och nå det kunden eftersträvar
Improve – förbättringar implementeras
Control – uppföljning och kontroll

Detta innebär att alla förändringar/förbättringar görs på faktabaserad grund.

6 sigma och DMAIC-cykeln säkerställer
effektiv projektledning

6 sigma och DMAIC-cykeln säkerställer effektiv projektledning

Systemgodkännanden

Att genomföra ett Europeiskt tekniskt godkännande, ETA-projekt, för en byggprodukt är båda tids- och resurs-krävande. Vi hjälper våra kunder att leda provning, utrednings- och dokumentationsarbete för att effektivisera processen.

Provning och validering

Under genomförandet av ett projekt krävs ofta provning, analys och validering av resultat. Eftersom vi kan utföra allt detta i samma byggnad kan vi dra lärdom av uppnådda resultat på ett snabbare sätt.

Industriprojekt

Vår gedigna erfarenhet av produktutveckling och kompetens inom ex. CAD, formsprutning och metallbearbetning gör att vi är väl lämpade som projektledare i såväl större som mindre industriprojekt.

Sekretess

Sekretess är av yttersta vikt för våra kunder. Vi lever upp till detta genom att ha tydliga riktlinjer vad gäller sekretess inom kvalitetsledningssystemet.

Constructech-logo-footer.png

Constructech AB
Malmbyvägen 4
SE-645 47 Strängnäs

Tel: +46152331930
Fax: +46152331939


www.constructech.se